Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios ac Orielau Agored 2019


Croeso i’r bedwaredd ar ddeg o Wythnosau Celf Ynys Môn, Wythnosau Stiwdios Agored ac Orielau, Dydd Sadwrn 24fed Mawrth- Dydd Sul ain 8 Ebrill 2018, pryd y bydd paentwyr, cer unwyr, otogra wyr, gwneuthurwyr lmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr cre t yn agor eu stiwdios i ymwelwyr.

Mae’r tywydd yn aml yn braf a heulog dros y Pasg ym Môn, felly gallwn fyw mewn gobaith! Gallwch bob amser gyfuno ymweliadau â stiwdios a mynd i lan y môr, neu fynd am dro naill ai ar eich pen eich hun neu drwy archebu lle ar un o’n teithiau cerdded. Mae digonedd o leoedd rhagorol i aros ynddynt ar yr ynys, felly mae’n gyfle i drefnu gwyliau yma os ydych yn byw i ffwrdd, neu os ydych yn byw yma, gallwch wedl beth sy’n digwydd yn y stiwdio ar garreg eich drws.

Eleni, yn ystod yr Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored, bydd dros 45 o baentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr printiau, artistiaid gosod a chrefftwyr yn agor eu stiwdios i ymwelwyr, neu’n arddangos yn un o’n 9 oriel sy’n cymryd rhan. Bydd pob mathau o bethau ar gael i chi eu prynu, yn gardiau, printiau a gweithiau celf gwreiddiol; a gallwch weld gweithiau sydd wrthi’n cael eu gwneud ac arddangosfeydd o gelfyddyd gyfoes. Mae’r lleoliadau’n cynnwys stiwdios, capeli, ysguboriau, siediau, orielau a chartrefi artistiaid. Byddwch yn cael cyfle i gyfarfod a siarad â’r artist, yn aml dros baned o de, a thrwy hynny gipolwg unigryw o’r broses artistig. Peidiwch â theimlo’n swil ynghylch ymweld; yr unig reswm y mae’r holl artistiaid yn agor eu stiwdios yw eu bod yn awyddus i’ch cyfarfod chi. Fel y crybwyllwyd eisoes, rydym yn cynnig 5 daith gerdded celf a thirlun. Mae gwybodaeth bellach am y rhain yn yr adran Digwyddiadau.

Mae’r digwyddiad yn ymestyn dros ddwy wythnos lawn y Pasg gyda rhai artistiaid yn agored yr holl amser ac eraill am ychydig ddyddiau’n unig. Er mwyn ei gwneud hi’n haws ichi gynllunio, oriau agor y stiwdios bob amser yw 11am-5pm ar y dyddiau y maent yn agored. Hefyd mae clawr y llawlyfr A5 lliw yn cynnwys map sy’n eich helpu i gynllunio’ch ymweliadau a dangos y ffordd o amgylch yr ynys. Mae hefyd yn cynnwys manylion am ein teithiau cerdded, y gallwch eu gweld hefyd yn yr adran Digwyddiadau.

Bydd llawlyfr A5 lliw yn cael ei ddosbarthu’n helaeth, a gellir lawrlwytho copi PDF ynghyd ag ychwanegiadau a chywiriadau oddiyma. Yn y llawlyfr, ochr yn ochr â manylion pob artist, mae calendr sy’n nodi eu dyddiau agor, ac yn adran gefn y llawlyfr, mae amserlen ddyddiol o’r holl stiwdios sy’n agored ar bob diwrnod sy’n eich galluogi chi i gynllunio taith i ymweld â’r rhai sy’n agored.

Newydd eleni! Gyda help ein noddwyr newydd, Menai Holiday Cottages Menai Holiday Cottages , rydym yn ceisio hyrwyddo gwaith artistiaid ac orielau drwy gydol y wyddyn. Felly, yn ogystal â’r oriau agor a ddangosir ar gyfer y Stiwdios Agored, mae rhai ar agor drwy’r flwyddyn(gweler eu gwefan neu cysylltwch am eu horiau agor rheolaidd), a eraill drwy gydol y wyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Hyd at ychydig flynyddoedd yn ôl roedd hi’n fain iawn arnom ac yn golygu cryn ymdrech i godi digon o gyllid i gynnal y digwyddiad, felly rydym unwaith eto’n hynod o ddiolchgar i’n harianwyr eleni, sef Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Fôn, ac am gymorth blaenorol Llywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a’n galluogodd ni i wneud llawer mwy i hyrwyddo a rhedeg y digwyddiad.

Os byddwch yn mwynhau eich ymweliad, dewch yn ôl yn yr hydref i ddarganfod y doniau celfyddydau perfformio ar yr ynys neu ymunwch â’r digwyddiad fel unigolyn neu grŵp. Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Môn (Sadwrn 20 Hydref – Sul 4 Tachwedd 2018) dangosir rhagflas o’r hyn sydd i ddod o dan yr adran Wythnosau Celfyddydau Perfformio. I gael copi o’r llawlyfr neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361, neu box-office@ucheldre.org

Cyfranogwyr 2018:

1 2 3 4 Next › Last » Trefnu yn ôl Enw | Tref | Y Map
JO ALEXANDERStiwdio agroed
Ty’n-y-Caeau
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP

01248 490198
07929 492056
Jo Alexander a Emily Kyle Morison: Gweithiau ffigurol a haniaethol sy’n arbrofi wrth ddylunio, paentio, gwaith collage, printiau a cherflunio. “Creu eich mono-print eich hun” (angen trefnu). Mark Warwick a Jo Green: Gwaith coed, arddangosiadau bwyellu a cherfio llwyau. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Mawar gau31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebr11am-5pm8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Mawar gau2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Mawar gau3 Ebrar gau
Dydd Mercher28 Mawar gau4 Ebrar gau
Dydd Iau29 Mawar gau5 Ebrar gau
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Stiwdio agroed
Brynrefail
Dulas
Anglesey

LL70 9PJ

01248 410391
07908 117932
Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebrar gau8 Ebrar gau
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Jenny ArmourStiwdio agroed
Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS

01248 853772
07500 289744
Er yn bennaf haniaethol, mae fy ngwaith hefyd yn gynrychioliadol o Fôn a gogledd Cymru. Dw i wrth fy modd gyda'r goleuni, yr awyr eang a'r môr a dw i'n gobeithio fy mod i'n adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed nhw'n fawr neu fach. Mae fy ngwaith yn esblygu o un flwyddyn i'r llall a dw i'n cael cymaint o hwyl. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Maw11am - 5pm31 Maw11am - 5pm7 Epr11am - 5pm
Dydd Sul25 Maw11am - 5pm1 Ebr11am - 5pm8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Mawar gau2 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth27 Mawar gau3 Ebrar gau
Dydd Mercher28 Maw11am - 5pm4 Ebrar gau
Dydd Iau29 Maw11am - 5pm5 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener30 Maw11am - 5pm6 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ

01407 840680
07976903375
Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Maw11am - 5pm31 Maw11am - 5pm7 Epr11am - 5pm
Dydd Sul25 Maw11am - 5pm1 Ebr11am - 5pm8 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun26 Maw11am - 5pm2 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am - 5pm3 Ebr11am - 5pm
Dydd Mercher28 Maw11am - 5pm4 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau29 Maw11am - 5pm5 Ebr11am - 5pm
Dydd Gwener30 Maw11am - 5pm6 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
BRIAN BAYLISSStiwdio agroed
Ty Gwyn
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5SB

01248 713739
Natur, cefn gwlad, y mynyddoedd a'r arfordir. Mae fy nyfrliwiau ac acryligau wedi eu harddangos yn fy Oriel/Stiwdio. Edrychaf ymlaen at drafod fy ysbrydoliaeth, technegau a deunyddiau. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Maw11am-5pm1 Ebr11am-5pm8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Janet Bell Gallery
2 Wall Street
Biwmares
LL58 8BS

01248 810043
Mae Janet Bell wedi bod â stiwdio ac oriel yn Biwmares ers 2007 lle gallwch wedi ei dewsiadau unigryw o brintiau, cardiau ac anrhegion yn ogystal â'i phaentiadau acrylig gwreiddiol. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Maw11am-5pm1 Ebr11am-5pm8 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Maureen BensonStiwdio agroed
Plas Berw
Pentre Berw
Gaerwen
LL60 6LL

01248 422026
07905 608379
Dw i'n gwneud paentiadau olew bywyd llonydd a gaiff eu hysbrydoli gan natur. Weithiau mae patrymau cymhleth a lliwiau cyferbyniol yn arwain at baentiadau trawiadol. Dro arall, mae fy ngwaith yn fyfyrdod tawel o harddwch a cheinder gwrthrychau sy'n ymddangos fel petaent yn ddibwys. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Mawar gau31 Mawar gau7 Eprar gau
Dydd Sul25 Maw11am - 5pm1 Ebr11am-5pm8 Ebr11am - 5pm
Dydd Llun26 Mawar gau2 Ebr11am - 5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebrar gau
Dydd Mercher28 Mawar gau4 Ebr11am - 5pm
Dydd Iau29 Maw11am - 5pm5 Ebrar gau
Dydd Gwener30 Mawar gau6 Ebr11am - 5pm
Darllen mwy...
GARETH BRINDLE JONESStiwdio agroed
St Mwrogs Church
Lanfwrog
Llanfaethlu
LL65 4ET

07875 797683
Paentio mewn olew ac acryligau, gan ddehongli golygfeydd o Fôn. Mae fy arddull yn defnyddio cy yrddiadau llac â’r brws a marciau haniaethol. Dw i’n ceisio cadw fy ngwaith i symud mewn cyfeiriadau gwahanol. Gellir gweld fy ngwaith yn Neuadd Bentref Rhosneigr 2 a 3 Ebrill ac yn fy stiwdio 4 - 8 Ebrill. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Mawar gau31 Mawar gau7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebrar gau8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Mawar gau2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Mawar gau3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Mawar gau4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Mawar gau5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Mawar gau6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Siop Mechell
Llanfechell
LL68 0RA

01407 710245
07941 780479
Menter gymunedol newydd yw Caffi Siop Mechell sy’n cynnwys caffi, a chyfres gyfnewidiol o arddangosfeydd gan artistiaid lleol - paentiadau Terrill Lewis ar hyn o bryd. Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Mawar gau31 Mawar gau7 Eprar gau
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebrar gau8 Ebrar gau
Dydd Llun26 Maw9.30am - 3pm2 Ebrar gau
Dydd Mawrth27 Maw9.30am - 3pm3 Ebr9.30am - 3pm
Dydd Mercher28 Maw9.30am - 3pm4 Ebr9.30am - 3pm
Dydd Iau29 Maw9.30am - 3pm5 Ebr9.30am - 3pm
Dydd Gwener30 Mawar gau6 Ebr9.30am - 3pm
Darllen mwy...
Cae Merddyn
Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SR

01248 491915
Artistiaid 3D mewn pren a charreg yw Susanna a Phil Callaghan yn bennaf, sydd hefyd yn creu delweddau haniaethol cyfryngau cymysg. Mae’n gwaith eleni’n amrywio o anrhegion llai a grewyd o goed caled cynhenid wedu eu turnio a’u cer o i ger uniau unigryw mwy mewn pren a charreg. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Maw11am-5pm1 Ebrar gau8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Beaumaris Leisure Centre
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL

01248 670685
Gwaith grŵp o photograffwyr sydd yn aelodau o glybiau yn Gogledd Cymru. Bydd gwaith pawb yn wahanol. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebr11am-5pm8 Ebrar gau
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebrar gau
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Mawar gau6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Biwmares
LL58 8AL

01407 763361
Yn ystod yr Wythnosau Stiwdios Agored mae’r Fforwm Gelf yn arddangos o leiaf un darn o waith gan bob un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan. Cyfle i weld pa stiwdios yr hoffech ymweld â nhw ac i gael gwybodaeth a chyngor pellach.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Maw11am-5pm1 Ebr11am-5pm8 Ebrar gau
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE

01407 763361
Mae Ucheldre yn rhaglennu digwyddiadau, cyngherddau, ffilmiau, darllediadau lloeren, arddangosfeydd, cymdeithasau a gweithdai drwy gydol y wyddyn. Yn ystod Wythnosau Celf Ynys Môn mae’n arddangos gwaith gan artistiaid sy’n cymryd rhan, ynghyd â gweithdai a chy e i gyfarfod gwneuthurwyr ac artistiaid. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Maw10am-5pm31 Maw10am-5pm7 Epr10am-5pm
Dydd Sul25 Maw2pm-5pm1 Ebr2pm-5pm8 Ebr2pm-5pm
Dydd Llun26 Maw10am-5pm2 Ebr10am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw10am-5pm3 Ebr10am-5pm
Dydd Mercher28 Maw10am-5pm4 Ebr10am-5pm
Dydd Iau29 Maw10am-5pm5 Ebr10am-5pm
Dydd Gwener30 Maw10am-5pm6 Ebr10am-5pm
Darllen mwy...
ANN CROMPTONStiwdio agroed
Faenol Cottage
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HB

01248 715722
07749062795
Mwynhaf chwilio am fanylion mewn modelau bach iawn a brodweithiau sydd wedi ymddangos mewn llawer o gyhoeddiadau, eu harddangos mewn amgueddfeydd yma a thramor a hefyd yn nhai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mewn amrywiol rannau o’r Deyrnas Unedig. Ailgylchu dychmygus o ddeunydd sgrap. Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Maw11am-5pm1 Ebr11am-5pm8 Ebr11am-5pm
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Maw11am-5pm4 Ebr11am-5pm
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebr11am-5pm
Dydd Gwener30 Mawar gau6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
Oriel Glyn Davies Gallery
Bridge Street
Porthaethwy
LL59 5DN

01248 715511
07778 983733
Yn dilyn y rhaglen ddogfen hynod boblogaidd ar ITV Wales, ‘The Strait’, lle’r oedd Glyn yn un o’r prif gyfranwyr, fe fydd yn cyflwyno arddangosfa newydd o gyfres gyfyngedig o brintiau celf gain ffotograffig hardd o leoliadau cysylltiedig ar y Fenai. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Dydd Sadwrn24 Maw11am-5pm31 Maw11am-5pm7 Epr11am-5pm
Dydd Sul25 Mawar gau1 Ebr11am-5pm8 Ebrar gau
Dydd Llun26 Maw11am-5pm2 Ebr11am-5pm
Dydd Mawrth27 Maw11am-5pm3 Ebr11am-5pm
Dydd Mercher28 Mawar gau4 Ebrar gau
Dydd Iau29 Maw11am-5pm5 Ebrar gau
Dydd Gwener30 Maw11am-5pm6 Ebr11am-5pm
Darllen mwy...
1 2 3 4 Next › Last »